Наукова робота

Наукова робота на кафедрі виконується викладачами та науковими співробітниками науково-дослідної лабораторії “Фізичне матеріалознавство твердого тіла”. В штаті лабораторії 21 співробітник, серед яких 2 доктори та 6 кандидатів фіз.-мат. наук. Основні напрямки наукової роботи:

1. Фізика напівпровідникових гетероструктур та наноматеріалів:

 • Теплоперенос у наноматеріалах (ефект Зеєбека, теплопровідність)
 • Фотоелектричні властивості напівпровідникових наноструктур
 • Взаємодія ультразвукових хвиль із дефектами структури напівпровідників
 • Функціоналізовані полімерні нанокомпозити
 • Сонохімія поверхні напівпровідників

2. Фізика вуглецевих матеріалів та композитів:

 • структура та електрофізичні властивості структурно різних форм вуглецю та інтеркальованих сполук на їх основі;
 • електро-магніто-транспорт низькорозмірних вуглецевих наноструктур (одно- та багатостінні нанотрубки, 2D графіти), модифікованих нанорозмірними кластерами перехідних металів;
 • композийні матеріали на основі струкруно різних форм нановуглецю.

3. Фотоакустичні явища в твердих тілах:

 • збудження акустичних хвиль в твердих тілах при поглинанні потужного оптичного випромінювання;
 • дослідження особливостей прояву фотоакустичних та фототермічних явищ в структурно-неоднорідних матеріалах;
 • розробка безконтактних неруйнівних методик реєстрації фотоакустичного перетворення у твердих тілах;
 • акустична емісія твердих тіл.

4. Рентгеноструктурні та рентгеноспектральні дослідження твердих тіл:

 • дослідження динаміки фазових перетворень у монокристалах шаруватих напівпровідників методом температурної рентгенівської дифрактометрії;
 • рентгенівська емісійна спектроскопія процесів іонізації глибоких електронних оболонок атомів металів та напівпровідників при фотопоглинанні та електронному бомбардуванні.

5. Кристалізація та аморфізація металевих сплавів:

 • теоретичні та експериментальні дослідження процесу кристалізації бінарних та багатокомпонентних аморфних сплавів;
 • математичне моделювання процесів кристалізації в аморфних сплавах;
 • розробка методів створення наноструктур в аморфних сплавах та дослідження структури і властивостей отриманих наноструктурних матеріалів.

_____

Викладачами та науковими співробітниками кафедри опубліковано понад 200 статей у фахових наукових журналах, зроблено понад 200 доповідей на Міжнародних наукових конференціях.

У цей період на кафедрі виконувалися дослідження за цілим рядом міжнародних грантів та проектів:

 • “Дослідження та створення методів оптико-акустичного контролю структурно неоднорідних матеріалів “2006-2008 р.р, Науковий керівник :д. фіз.-мат. наук, пров.н.сп. Бурбело Р.М. лаб.“ Фізичне матеріалознавство твердого тіла” (міжнародний науковий грант STCU (№3555, 2006-2008 рр.). Загальна кошторисна вартість проекту: $72160 (294 000 грн.);
 • “Новітні нанокарбон-полімер композити з підвищеними екрануючими та тепловими властивостями” 2010-2012. Науковий керівник. д.ф.-м. наук, ст.н.с.,зав. лаб. “Фізичне матеріалознавство твердого тіла” Мацуй Л.Ю.- 145000 Euro. На 2010р фінансування – 48000 Euro (500 000 грн);
 • Спільний науково-дослідний проект Україна-Німеччина ”Полімерні композити на основі вуглецевих нанотрубок для практичного застосування  Ukr 07-003 Н. к. д.ф.-м. наук, ст.н.с. Мацуй Л.Ю.– 2008-2009 (18 тис Euro– спільні дослідження у Франції, відрядження) 75 тис. грн. – в Украині через МОН.
 • Українсько-росіїська-французька програма “Alsace/Russie-Ukraine”. Науковий керівник – ст.н.с., д.ф.-м.н. Мацуй Л.Ю. (25 тис. Euro – спільні дослідження у Франції, відрядження).
 • Українсько-,беларуська-французька програма “ECONET” Grant. Науковий керівник – ст.н.с., д.ф.-м.н. Мацуй Л.Ю. (50 тис. Euro спі-льні дослідження у Франції, відрядження).
 • 2007-2008 „Dnipro” grant (N 13 UD) (France; EGIDE): “Structure and phase composition of carbon nanomaterials with unique electrical and magnetic properties” 15,000 Euro спільні дослідження у Франції, від-рядження) 65 тис. грн. в Украине через МОН.
 • Спільний науково-дослідний проект Україна-Франція “Композиційні матеріали нановуглець-перехідні метали для спінтроніки» 2009-2010р. Науковий керівник. д.ф.-м. наук, ст.н.с.,зав. лаб. “Фізичне матеріалознавство твердого тіла” Мацуй Л.Ю.13 тис. Euro – спільні дослідження у Франції, відрядження) 55 тис. грн. – в Украине через МОН.
 • Спільний науково-дослідний проект Державного фонду фундаментальних досліджень України та Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень «Пошук нових фізичних принципів розробки сенсорів газів і рідин на основі нано-кремнієвих структур, оброблених ядерним і ультразвуковим опроміненням»ю Науковий керівник. від КНУ д.ф.-м. наук, проф. Коротченков О.О. – обсяг фінансування 2008р.- 25 тис. гр.
 • Спільний науково-дослідний проект Україна-Австрія (Віденський університет) факультет фізики „Механічний та фото-електричний аналіз структур на мікрокристалічному кремнії та SiGe для потреб сонячної енергетики”. Науковий керівник. д.ф.-м. наук, ст.н.с.,зав. лаб. “Фізичне матеріалознавство твердого тіла”,  Коротченков О. О. – обсяг фінансування 2009р.-  25 тис. гр.
advert