Наукова робота

Наукова робота на кафедрі виконується викладачами та науковими співробітниками науково-дослідної лабораторії “Фізичне матеріалознавство твердого тіла”. Основні напрямки наукової роботи:

1. Фізика напівпровідникових гетероструктур та наноматеріалів:

 • Теплоперенос у наноматеріалах (ефект Зеєбека, теплопровідність)
 • Фотоелектричні властивості напівпровідникових наноструктур
 • Взаємодія ультразвукових хвиль із дефектами структури напівпровідників
 • Функціоналізовані полімерні нанокомпозити
 • Сонохімія поверхні напівпровідників

2. Фізика вуглецевих матеріалів та композитів:

 • структура та електрофізичні властивості структурно різних форм вуглецю та інтеркальованих сполук на їх основі;
 • електро-магніто-транспорт низькорозмірних вуглецевих наноструктур (одно- та багатостінні нанотрубки, 2D графіти), модифікованих нанорозмірними кластерами перехідних металів;
 • композиційні матеріали на основі структруно різних форм нановуглецю.

3. Фототермічні та фотоакустичні явища в об’ємних та наноструктурованих матеріалах:

 • збудження акустичних хвиль в твердих тілах при поглинанні потужного оптичного випромінювання;
 • дослідження особливостей прояву фотоакустичних та фототермічних явищ в структурно-неоднорідних матеріалах;
 • розробка безконтактних неруйнівних методик реєстрації фотоакустичного перетворення у твердих тілах.

4. Рентгеноструктурні та рентгеноспектральні дослідження твердих тіл:

 • дослідження динаміки фазових перетворень у монокристалах шаруватих напівпровідників методом температурної рентгенівської дифрактометрії;
 • рентгенівська емісійна спектроскопія процесів іонізації глибоких електронних оболонок атомів металів та напівпровідників при фотопоглинанні та електронному бомбардуванні.

5. Кристалізація та аморфізація металевих сплавів:

 • теоретичні та експериментальні дослідження процесу кристалізації бінарних та багатокомпонентних аморфних сплавів;
 • математичне моделювання процесів кристалізації в аморфних сплавах;
 • розробка методів створення наноструктур в аморфних сплавах та дослідження структури і властивостей отриманих наноструктурних матеріалів.

_____

Викладачами та науковими співробітниками кафедри опубліковано понад 200 статей у фахових наукових журналах, зроблено понад 200 доповідей на Міжнародних наукових конференціях.

advert