Кафедра загальної фізики

Штат науково-педагогічних працівників кафедри: професори, доктори фіз.-мат. наук Боровий М.О., Коротченков О.О., Оліх О.Я.); доценти, кандидати фіз.-мат. наук Козаченко В.В., Овсієнко І.В., Подолян А.О., Цареградська Т.Л., асистент, кандидат фіз.-мат. наук Ліщук П.О.

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців:

– за освітнім ступенем «бакалавр» (освітньо-професійна програма «Фізика», спеціальність 104 «Фізика та астрономія») за спеціалізаціями:

  • «Фізика наноструктур в металах та кераміках» (спільно з кафедрою фізики металів);
  • «Фізичне матеріалознавство»

за освітнім ступенем «магістр» у рамках спеціальності 104 «Фізика та астрономія» за освітньо-науковою програмою «Фізика наносистем» (спільно з кафедрою фізики металів).

Окрім підготовки бакалаврів та магістрів фізики за вказаними освітніми програмами викладачі кафедри забезпечують викладання курсів загальної фізики на хімічному факультеті та факультеті інформаційних технологій.

На кафедрі також працює практикум з курсу фізики для студентів природничих факультетів (хімічний, біологічний, геологічний факультети, факультет інформаційних технологій, військовий інститут), в якому поставлено 49 лабораторних робіт з усіх розділів механіки, молекулярної фізики, електрики та магнетизму, оптики, основ атомної та ядерної фізики.

Випускниками за вказаними освітніми програмами щорічно стають 10 – 12 бакалаврів та 8 – 10 магістрів. Для якісної підготовки бакалаврів та магістрів на кафедрі створено 13 лабораторних практикумів, у яких функціонує 70 лабораторних робіт до спеціальних курсів, які виконуються на науковому обладнанні науково-дослідної лабораторії «Фізичне матеріалознавство твердого тіла». На базі цієї ж лабораторії щорічно виконуються кваліфікаційні бакалаврські та магістерські роботи студентами спеціалізації кафедри.

Для забезпечення високого навчально-методичного рівня викладання на кафедрі ведеться активна видавнича діяльність з підготовки навчальних посібників. Зокрема, за останні 10 років видано 26 навчальних та науково- методичних посібників як за матеріалами спеціальних курсів, так і загального курсу фізики.

Наукова-дослідницька робота  на кафедрі загальної фізики виконується як викладачами кафедри, так і співробітниками науково-дослідної лабораторії «Фізичне матеріалознавство твердого тіла», у штаті якої працюють доктор фіз.-мат. наук, проф. Мацуй Л.Ю., доктор фіз.-мат наук, пров. н. сп. Вовченко Л.Л., кандидати фіз.-мат. наук Горб А.М., Кузьмич А.Г, Лень Т.М., Надточій А.Б., Половина О.І., Саєнко Г.В.

 

Основні напрями наукової роботи кафедри:

Фізика напівпровідникових наносистем

Фізика вуглецевих наноструктур та нанокомпозитів

Фізика фототермічних та фотоакустичних явищ у неоднорідних та низькорозмірних системах

Фізика фазових переходів у конденсованих системах

Фізика аморфних матеріалів

advert