Категорія Співробітники

Куницький Юрій Анатолійович

професор кафедри загальної фізики
доктор фізико-математичних наук, професор, старший науковий співробітник

Куницький Юрій Анатолійович закінчив у 1967 р. Київський університет імені Тараса Шевченко за фахом “Фізична електроніка”. Трудову діяльність почав у 1966 р., працюючи молодшим науковим співробітником в Київському університеті. З 1968 р. по 1971 р. навчався в аспірантурі Інституту проблем матеріалознавства НАНУ, а з 1971 р. по 1973 р. працював молодшим науковим співробітником Інституту електродинаміки НАНУ. В 1972 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата технічних наук. В 1978 р. затверджений у звані доцента. З 1973 р. по 1979 р. працював в Учбово-методичному кабінеті Мінвузу України доцентом, начальником редакційно-видавничого відділу, більш як 10 років був відповідальним секретарем республіканського науково-методичного збірника “Проблеми вищої школи”.

З 1979 р. працював в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут”. Докторську дисертацію на тему: “Структура та фізичні властивості аморфних і мікрокристалічних сплавів у зв’язку з технологією їх отримання” захистив у 1990 р., а в 1992 р. затверджений у звані професора. Педагогічна діяльність професора Куницького Ю.А. включає такі курси як “Фізика твердого тіла”, “Фізика конденсованого стану”, “Наноструктурні матеріали та нанотехнології”, “Структурні методи дослідження матеріалів”, “Матеріали спеціального призначення” та ін.
Ю.А.Куницький є відомим вченим в галузі фізики твердого тіла та фізичного матеріалознавства. Ним опубліковано 350 наукових праць, в тому числі 3 підручники, 32 монографій, 34 навчальних посібника, зареєстровано 7 авторських свідоцтв. Основні з них: “Порошкова металургія катодних матеріалів” (1975), “Високотемпературні електродні матеріали” (1977), “Фізико-хімічні методи дослідження неорганічних матеріалів” (1979), “Методи планування та оптимізації фізичного експерименту” (1980), “Загальна електротехніка з основами електроніки” (1980), “Структура та фізичні властивості швидкозагартованих сплавів” (1983), “Електродні матеріали для прямих перетворювачів енергії”(1985), “Некристалічні металеві матеріали та покриття в техніці” (1988), “Дифузійні карбідні покриття” (1991), “Лазерна аморфізація” (1994), “Магнетизм аморфних систем” (1994), “Гальваномагнітні властивості аморфних сплавів” (1996), “Прогнозування фізико-хімічних властивостей матеріалів” (1996), “Структура та механічні властивості захисних покриттів” (1997), “Структуроутворення та формування триботехнічних властивостей евтектичних покриттів” (1997), “Структурні особливості аморфних плівок” (1998), “Надпровідні матеріали” (1998), “Матеріали з невпорядкованою структурою” (1999), “Фізика конденсованого стану” (1999). “Наноструктурні матеріали, фуллерени та фуллерити” (1999), “Квазікристалічні матеріали та покриття” (1999), “Кластерізація в матеріалах” (2000), “Формування композицІйних матеріалів з евтектичною структурою” (2000), Вступ до фізики ультра дисперсних середовищ (2006), Кластерні та наноструктурні матеріали, т. 1,2,3, (2002-2006), Квантові низько розмірні системи (2004), Магнетизм аморфних та нанокристалічних систем (2003), Екситоніка (2003).
З 2001 по 2011р.р. Ю.А. Куницький працював у Технічному центрі НАНУ на посаді зав. відділом фізики наноструктурних матеріалів. Основний напрямок його наукової діяльності – створення фізико-технологічних основ формування складнолегованих аморфних та нанокристалічних матеріалів і захисних покриттів на основі перехідних металів та їх сполук багатофункціонального призначення, розробка принципів керованої зміни їх структурою та фізичними властивостями. Куницький Ю.А. є керівником науково-дослідних тем, членом секцій Наукової Ради по фізиці твердого тіла НАНУ та Міносвіти України, членом Сербської Академії наук та мистецтв, експертом Міннауки України, членом робочої групи координаційної ради “Наносистеми, наноструктурні матеріали, нанотехнології”, науковим редактором збірника “Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології”, член редакційних колегій журналів: «Хімія, фізика, технологія поверхні», «Фізика конденсованих систем», «Журнал нано і електронної фізики».
На кафедрі загальної фізики працює з 2003 року на посаді професора (0,5 ст.), а з 2011 р. – на повну ставку.

Leave a Reply

advert